Š.P.U.N.T.

Š.P.U.N.T. je soubor principů vzdělávání, které chceme postupně zabydlet v našich základních školách. Název byl odvozen od počátečních písmen slov/sousloví - Škola osobností, Pohoda, Učící se škola, Nasloucháme druhým, Tým. 

A jak by to mělo fungovat?

Škola osobností – pedagog by měl být nositelem společensky uznávaných hodnot; partnerem žáků a průvodce jejich vzděláváním s přirozenou autoritou; člověk, který toleruje odlišnosti a přizpůsobuje požadavky individuálním možnostem žáků; sám se vzdělává a přijímá inovace; hodnotí motivačně, aby se žáci mohli dále posouvat. A ovšem je také člověk pochybující a sebekritický, jakož i chybující.

Pohoda – škola je radost a bezpečí, ne trest! Každý žák musí zažít úspěch a každý je originální. Takže srovnávat je mezi sebou nemá smysl. Výchovy (výtvarná či hudební) jsou nenahraditelné. A konečně, volný čas dětí není škola, takže domácí úkoly by měly být jen dobrovolné.

Učící se škola – taková škola musí nejen dál zlepšovat, co už umí, ale zapracovat i na svých slabých stránkách, pravidelně se podrobovat sebehodnocení. Běžně zařazovat inovace a moderní trendy, pracovat s individuálními plány dalšího vzdělávání pedagogů a vzájemně sdílet dobrou praxi s ostatními školami. A inkluze? Ta smysluplná k dětem s hendikepy i nadáním má ve školních řadách rozhodně své místo.

Nasloucháme druhým – sebevědomou školu nelze vést bez aktivní participace/zapojení žáků a rodičů, bez budování férového klimatu tříd a sboroven, bez nahlížení problémů i očima druhých. A také bez účinné hráze zlu jménem šikana. Tady musejí školy vystoupit ze své komfortní zóny.

Tým – škola nikdy nefunguje izolovaně. Musí být součástí týmu se svým zřizovatelem, mít společnou vůli po zlepšování a po společné vizi a být udržitelně financována. A čím méně byrokracie bude plnit, tím více času jí zbyde pro práci s dětmi. A konečně, ocenění dobré práce může být vhodným nástrojem motivace.