ZE SBOROVNY 

  • DESATERO DOBRÉHO UČITELE
Pochopení hlavního smyslu učitelského povolání.

Dělej vše pro to, aby se děti ve škole cítily šťastně.

Tolerance.

Každé dítě je v mnoha ohledech jiné. Nesrovnávej je mezi sebou, ale podporuj jejich osobitost.

Spravedlivost.

Hodnoť pouze to, co žáci umějí, nikoli naopak. Ať každý z nich může zažít i malý úspěch.

Přemýšlivost.

Pochybuj o sobě a buď zdravě sebekritický. Žákův nezdar přece může být i Tvým selháním.

Otevřenost.

Inovace ve výuce? Neboj se jich, vyhledávej i novou inspiraci u kolegů. Rozmanitost a kreativita udělají daleko víc než léty ohmatané přípravy.

Sebevědomí.

Rodič nemusí být nepřítel. Přistupuj k němu upřímně a jako k sobě rovnému. A nerozpakuj se totéž vyžadovat i od něj.

Partnerství.

Přirozenou autoritu a respekt si u dětí nevybuduješ autoritářským přístupem.

Důstojenství.

Buď pro třídu vzor a nositel společensky uznávaných hodnot.

Člověčenství.

Máš právo mít špatný den. Stejně jako každý jiný včetně žáků.

Radostnost.
Pokud Tě nebaví učit, najdi si jiné povolání. Frustrace za katedru nepatří.  

ŠKOLNÍK EDA ODPOVÍDÁ

Jak jsou školy financovány?

Na financování škol se podílí stát (platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, pomůcky), zřizovatel - město (energie, opravy a údržba, pronájmy, stravování), rodiče (pomůcky, stravování, mimoškolní činnost) i samy školy z tzv. vlastní doplňkové činnosti (výnosy z pronájmu sportovišť apod.). Město Liberec navíc školám poskytuje tzv. účelové příspěvky např. na primární prevenci (šikana), odborné exkurze (holokaust), vzdělávací programy v přírodních vědách v IQ Landii, vzdělávání v kultuře či chod žákovských parlamentů.

Jaká je úloha města (zřizovatele) ve vzdělávání?

Město Liberec jako zřizovatel financuje vlastní provoz škol (zjednodušeně řečeno topíme a svítíme), školy také koordinuje, resp. metodicky vede a jmenuje ředitele školy na základě konkurzního řízení. Vlastní iniciativou město Liberec školy strategicky řídí a zpracovává celou řadu analytických podkladů. Školy jsou ale jinak autonomní subjekty se samostatnou pravomocí (např. při zápisech) a rovněž zaměstnavatelem všech svých pracovníků vč. ředitele. Na výchovně vzdělávací proces pak ze zákona dohlíží Česká školní inspekce, která také řeší stížnosti rodičů, pokud se na ni obrátí.

Jak zapsat dítě do mateřské či základní školy?

Statutární město Liberec provozuje už několik let speciální zápisové portály do MŠ a ZŠ, které vás zápisy provedou od A do Z. Na vybraný webový portál se dostanete jednoduše kliknutím na vybrané políčko Zápisy ZŠ nebo Zápisy MŠ (nebo přímým vstupem ze Školní chodby). Základním parametrem zápisu jsou tzv. školské spádové obvody, jejichž stanovení nám nařizuje zákonem stát.

Existuje nějaké vzájemné srovnání základních škol?

Ano, statutární město Liberec pro veřejnost připravuje hned dva výstupy - Přehled základních/mateřských škol a kritéria jejich srovnání a Mapy základních škol. Oba dokumenty najdete v časových řadách v sekci Školní šanon (přímý vstup ze Školní chodby).

Podílí se město na prevenci šikany v základních školách?

Město Liberec kromě poskytování dotací na financování programů primární prevence již několik let řídí projekt Princezna Julie, jehož prostřednictvím podporuje další aktivity v prevenci a řešení šikany, např. pravidelné workshopy pro školní preventisty. Více v sekci Princezna Julie (přímý vstup ze Školní chodby).

Můžete se nějak zapojit do chodu škol?

Kromě nejrůznějších neformálních akcí, které mateřské a základní školy pro rodiče pořádají a kde můžete projevit svůj názor i nápady, existují i institucionalizované podoby: každá základní škola má ze zákona (§ 167 a 168 školského zákona) např. tzv. školskou radu, která sdružuje zástupce pedagogů, rodičů a zřizovatele (obvykle delegáta úřadu a osadního výboru), přičemž zástupci rodičů jsou veřejně voleni z navržených kandidátů (3letý funkční mandát). Zapojit se můžete i prostřednictvím nejrůznějších dotazníkových šetření, jako je např. Mapa školy (čtěte ve Školním šanonu).

#SKOLYLIBEREC

rezort kultury, školství a cestovního ruchu (zřizovatel škol)

Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1

email: skolyliberec@skolyliberec.cz